آغوش گـرم تـو !

فتوای جدید : بدلیل سـردی آب و هـوا ، هـر آغوش گرمـی حلال است .