ناممکنات اما وجبـی

مـا آن افـرادی هستیـم کـه با لوبیای سحـر آمیـز ، لوبیا پلـو می پزیـم !