قتلگـاه

خـب 4 شنبـه میمردی ؛ دو روز تعطیلتی داشتیـم لاقـل . . . مردن هـم وقتــ هاش بی وقت شده .