آغوش گـرم تـو !

فتوای جدید : بدلیل سـردی آب و هـوا ، هـر آغوش گرمـی حلال است .

بهت و حیـرت

آقا داماد چیکـاره ان ؟ -
  نونوایی دارن-
( بهت و حیـرت )

پیدای پنهان

بـرو پیدا شـد 
ابهـام : گمشـو

رسـم عاشقـی

آهنگـــ تنـد زندگـی بـرای دویدن است ؛ 
ونـه رقصیدن (!)

گزند و آسیب

ایـن کامنت و لایک هاست کـه برملا کننده ی همه چیـز است

اوج ارادت ، خجالت

چـرا سیاه پوشیدی ؟ روپوشت کو ؟ میخوام تا سـرسـال امام حسیـن مشکـی بپوشم

فسفلـه | متراکـم فلسفـه

بـرو ، بـرو ، میخوام تنها باشـم . واپسیـن امیـد بـرای زندگـی

شور یاهـو

باز ایـن چـه رسـم دی سی است ؟

تحمدیـه تخصصـی

بارالله ـا ، افکتـی عطـا فـرما بـه مملکت تا نفت هـای مـا نویـز نشود

خردمندی بـر کیلو ژول

جواب ابلهان خاموشیست ، پـس رضایت توام با خـرد است ؟

دلداده

کـس نخارد اونجـای مـن ، جـز ناخـن انگشت مـن

لعن و نفـریـن

ای بی ناموس ! ایشالا خوار مادرتو توی هواپیمـا ببینی . . .

پیام های سلامت

عشق مثـل یک باک میمونـه تا راه نـره تموم نمیشـه . . . پـس در عاشقـی صرفـه جویی کنیم . 
شرکـت در هـدفمنـدی یارانـه ها وظیفـه ملـی

رسـم روزانـه

ابـر و باد و مـه خورشید و بابات در کارند تـا تـو شمـاره بدهـی و بی اف بشـی

از مکتب عروـشـ

خارش بدون رانـش ، کلکـی بیش نیست

قانون بازی ؟

بـه یاد قانون هـای نانوشتـه کـه باعث شدن مـا خوب قانون های کاغـذی رو بشناسیـم

نصایح پنــد آموز

مردک گـِی ، مگـه خودت پسـر ، برادر نداری ؟

اون نیم ایمان

پی ام جواب دادن نیمی از ایمان است . . .

محـو فردی دوم :-"

خداوند آزادي را آفريد و بشربندگي را

گلبازی | ولتـر

شما ممكن است بتوانيد گلي را زير پا لگدمال كنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد.

تعامـل

بدن سـو بـه زمیـن ، رو بـه آسمـان ! مـن همیـن کـه هستـم ؛ قراره چی باشـم ؟

خون O

کوچولو تو دهنـده ی عمومـی هستـی ، برو خون بده . . . 
ملت : هر هر هـر :|

قتلگـاه

خـب 4 شنبـه میمردی ؛ دو روز تعطیلتی داشتیـم لاقـل . . . مردن هـم وقتــ هاش بی وقت شده .

احساسات رو نشـده :-"

قلب میاد تو دهـن میـره ، گریـه بـا خشونت هـم عالمـی داره . . .

آمبولانـس های زحمتکـش

با ارتقـا امکانات بیمارستان هـا ، مردم بایـد فعـال تریـن عضـو رو آمبولانـس بهشت زهـرا بودند .

نفت خوراکی

هدایت نا مکشوف از راه میاد ؛ هـای مردم بـه گوش باشیـد بجـا غـذا نفت میدیم بـه خوردتون

تفکـر سالـم

سوال : رینگ اسپرت بـا جعبـه عقب رابطـه مستقیم داره ؟

ناممکنات اما وجبـی

مـا آن افـرادی هستیـم کـه با لوبیای سحـر آمیـز ، لوبیا پلـو می پزیـم !

روزمرگـی

فـردا هـم روزی از روز های خداست . . . کـی نوبت مـا میشـه اونوقت ؟

ولایت مـا ، تعطیلی

تفکـر راســتیــن رو بایــد از مرگـ یاد گرفت کـه آدمـا رو تعطیل میکنـه .

درددلـی با اهـل لایکـ

لایک‌خورها به بهشت نمی‌روند! تو میری ؟