دلداده

کـس نخارد اونجـای مـن ، جـز ناخـن انگشت مـن