روزمرگـی

فـردا هـم روزی از روز های خداست . . . کـی نوبت مـا میشـه اونوقت ؟