ترکـ تروکو گلیـه

نرم و آهسته بياييد مبادا كه ترك بردارد
چيني نازك لق (!) من 
دزدی از سهراب سپهـری :دی