محـو فردی دوم :-"

خداوند آزادي را آفريد و بشربندگي را