ولایت مـا ، تعطیلی

تفکـر راســتیــن رو بایــد از مرگـ یاد گرفت کـه آدمـا رو تعطیل میکنـه .