پیام های سلامت

عشق مثـل یک باک میمونـه تا راه نـره تموم نمیشـه . . . پـس در عاشقـی صرفـه جویی کنیم . 
شرکـت در هـدفمنـدی یارانـه ها وظیفـه ملـی