فسفلـه | متراکـم فلسفـه

بـرو ، بـرو ، میخوام تنها باشـم . واپسیـن امیـد بـرای زندگـی