تعامـل

بدن سـو بـه زمیـن ، رو بـه آسمـان ! مـن همیـن کـه هستـم ؛ قراره چی باشـم ؟