قانون بازی ؟

بـه یاد قانون هـای نانوشتـه کـه باعث شدن مـا خوب قانون های کاغـذی رو بشناسیـم