آمبولانـس های زحمتکـش

با ارتقـا امکانات بیمارستان هـا ، مردم بایـد فعـال تریـن عضـو رو آمبولانـس بهشت زهـرا بودند .