نصایح پنــد آموز

مردک گـِی ، مگـه خودت پسـر ، برادر نداری ؟