خردمندی بـر کیلو ژول

جواب ابلهان خاموشیست ، پـس رضایت توام با خـرد است ؟