گزند و آسیب

ایـن کامنت و لایک هاست کـه برملا کننده ی همه چیـز است