رسـم عاشقـی

آهنگـــ تنـد زندگـی بـرای دویدن است ؛ 
ونـه رقصیدن (!)