بهت و حیـرت

آقا داماد چیکـاره ان ؟ -
  نونوایی دارن-
( بهت و حیـرت )