لعن و نفـریـن

ای بی ناموس ! ایشالا خوار مادرتو توی هواپیمـا ببینی . . .