احساسات رو نشـده :-"

قلب میاد تو دهـن میـره ، گریـه بـا خشونت هـم عالمـی داره . . .