رسـم روزانـه

ابـر و باد و مـه خورشید و بابات در کارند تـا تـو شمـاره بدهـی و بی اف بشـی