نفت خوراکی

هدایت نا مکشوف از راه میاد ؛ هـای مردم بـه گوش باشیـد بجـا غـذا نفت میدیم بـه خوردتون