پ.خ

- دید ِ کلـی افـراد چطـور سنجیده میشـه ؟ 
- حرف ِ مردم .

لات و شکلات ...

در گیر ُ داره ِ گـِل ُ گُل مـارا قیچی باغبانـی نیست . بـرو بـا تبـر بیا .

سهمیـه بنـدی ِ دلگیری ملت

روحمـان را کمپانـی ِ دل مردم ساخـتـه ایـم . عاقبت شایـد فرجـی ، سخـت یا آســان :
سهمیـه بنـدی ِ دلگیری ملت .
.

نکتـه انحرافـی ِ خون و خاک

انسـان هـا از خـاک خلق میشوند و بـه عضلـه و خون تبدیل میشوند و دوبـاره خـاک میشوند .
لکـن ، خـاک پـاک و خون نجس است .

اخراجـی ـهـا

یک مشتم آهن است ، یکـ مشتم فولاد ، یک مشتـم قلم ، یکـم مشتـم کلمات ، یکـ مشتـم امیـد ، یک مشتم تقـدیـر 
یک مشتـم سـران فتنـه ، یک مشتـم بلیط اخراجـی هـای سـه ...

اکسیژنـی بـرای سلامتـی ...

بـوی ِ جوراب ِ سایـه ام میاد . چـه نـزدیک ، چـه دور ...

سفارش هـای امنیتی ...

یکـی از سفارش هـای سالـم ِ مدارس بـه دانش آموزان ، 
بیـل زدن موی سـر بـا نمـره ی 9 است . 

اشتراک ِ سینمایی

تمـام آثـار هنـری ِ وطنـی  در سـه چیـز یکسـانند : 
یـا طلاق میگیرند ، 
یـا بنیان ِ داستـان بـر اساس طلاق است ،
یـا طلاق بـرای ازدواجـی دوبـاره .

دلیل اصلـی رفتـن امت بـه سینمـا

Just4Fun
. . .