تناسـب پولـی - مالـی

سکـه بـده ؛ اسکناس بگیــر :))
رونوشت