. . .

چهـار قلّـه نفت هـم جوابگوی فتوحات مـا نیست 
امضـا - مردم مصـر