درکـــ مطلب I

ایـن ممـه ها هستند کـه مـی آیند و می روند . آن لولوست کـه جاودان میماند