تحریر

امـروزه همه از واژه تحریر استفاده میکنند . 
مردیـم اینقـدر فراخوان تحریریـه و میدان تحریر مصـر رو دیدیم . . . :|