انقلاب قهـوه تلخ

مـا حـق کپـی رایت انقلاب پدربزرگامونو بایـد از کـی بگیریم ؟
بـرای قهـوه تلـخ هست ؛ بـرای انقلاب نیست ؟