پوشش یا فتوای اهـل علمـا

در ساحـل با پوشش می ایستیـم ؛ در دستشویی هـم بایـد از فتوا پیروی کنیـم ؟