تکنولوژی های زمانـی

بنـام الکلـی کـه در کشوری کـه در آن کشف شده ، حـــّرام است