اتاق دانشجویی - کرمک

 شبـی دیدم توی خوابـم ، چـس مصنوعـی شده یارم