تبسـّـم از روی عقـده

همه رو خندیدیـم در ایـن سال سـی ، بسـی گریستیـم بـه مملکت پارسـی ؛ 
بالاخـره بایـد بخندیـم یا گریـه کنیـم ؟