فداکاران اهـل علـم

پـاره سنگـی برداشته و از آن میترسـم ، هـم دیگـران را میترسـانـم ! 
واپسیـن ایـن چگونـه پایداریست ؟