فرهنگـــ های از نو رسیده

واژه های عربـی نشان دهنده ی شخصیت شماست .