مکتب دخانیاتـی رستگـاری

مکتـب مـا ، مکتب تفتیش است . مکتب مـا مکتب بخـور بخـور است . 
مکتب مـا گمرکــ هوا پیماست . مکتب مـا سقوط هواپیماست
بـا مـا بـه مکتـب برویـد . رسیدگـی در طول پرواز 
ایــران اِ یـر