مصلّح مداران ِ شریـعت مــــا

بـراستـی آیا فکـــر کرده ایـد خیلی می فهمـــیـــد ؟
آیا از ایــن همه رنـــج ، زانوی غـــم ، آیفون تصویری چک کردن و . . . خستـه شده ایـد ؟
تنـهـــا کافیســـت بـــا تمـاس بگیریـــد .
مــا غـم شمـا را بـه پرواز در مـی آوریـم .
تفلــن هـای تمـاس : دفتــــر مرکـــزی ایـــران ایـــر !