اندیشـه های تـه چـاه

لولو را بخاطـر بسپـار . . . او بردنـی نیست