چـرا بایـد نمـاز بخوانیـم ؟


کلیپ بدی نیست ؛ بسـی نشون میده جامعـه مـا مشغولیات دینیشون فول ـه :-" خستـه نباشید .
حالا نکتش کجـاس ؟ مام امروز صبح تمام واجبات رو توی یک دیسک فشرده برامون رایت نمودن دوستـان ... واقعـاً مـال مـا فاجعـه بود . میگفتند کـه ایشون 10.000 جلـد کتـاب رو قرائـت کردند . بسـی جای تامـل داشت . :-"