متـروی وحشـی

در آئیـن مـا متـرو یک جنگل متحـرک و اسـوه ی احتـرام بـه حقوق شهـروندی است ؛ دیگـه چـه خبـر ؟