معرفی بلاگ - مرثیـه

شایـد شده تا حالا بگیـن ، ای تو روحش زبانمونـم خوب نیست بفهمیم چی بلغور میکنـه ... اینجاست کـه پدیده بـه اسم ، مرثیـه ظهـور میکنـه ... بلاگـی کـه بـه ترجمـه متـن ِ موزیک هـا میپردازه بـه همـراه آرت ورک و اطلاعات و لینک دانلود . 
بشدت بنده میپسندم امیـدوارم دوستـان هـم همین تفکـر رو داشتـه باشند . (: 
مرسیکـم الله .