سکوت از روی باور

بعضی آدم‌ها در مقابل شما سکوت می‌کنند... زیرا راضی ترند که آن‌ها بازنده باشند تا اینکه شما ببازید.

[رونوشت]