لات و شکلات ...

در گیر ُ داره ِ گـِل ُ گُل مـارا قیچی باغبانـی نیست . بـرو بـا تبـر بیا .