نکتـه انحرافـی ِ خون و خاک

انسـان هـا از خـاک خلق میشوند و بـه عضلـه و خون تبدیل میشوند و دوبـاره خـاک میشوند .
لکـن ، خـاک پـاک و خون نجس است .