اکسیژنـی بـرای سلامتـی ...

بـوی ِ جوراب ِ سایـه ام میاد . چـه نـزدیک ، چـه دور ...