اشتراک ِ سینمایی

تمـام آثـار هنـری ِ وطنـی  در سـه چیـز یکسـانند : 
یـا طلاق میگیرند ، 
یـا بنیان ِ داستـان بـر اساس طلاق است ،
یـا طلاق بـرای ازدواجـی دوبـاره .