سفارش هـای امنیتی ...

یکـی از سفارش هـای سالـم ِ مدارس بـه دانش آموزان ، 
بیـل زدن موی سـر بـا نمـره ی 9 است .