اخراجـی ـهـا

یک مشتم آهن است ، یکـ مشتم فولاد ، یک مشتـم قلم ، یکـم مشتـم کلمات ، یکـ مشتـم امیـد ، یک مشتم تقـدیـر 
یک مشتـم سـران فتنـه ، یک مشتـم بلیط اخراجـی هـای سـه ...